- פרסומת -

מהם החוקים והפעולות  בגין אי מתן הודעת פיטורין מוקדמת?

תשובה: מעביד אשר פיטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל עבור התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

עובד שהפסיק לעבוד ללא מתן הודעה התפטרות מוקדמת למעביד, ישלם למעביד פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. בפועל, לגבי עובד כאמור, רשאי המעביד לקזז משכרו האחרון, את ימי ההודעה המוקדמת שחייב העובד על פי החוק.

אני בהיריון ואני עובדת במקום עבודתי כחמש שנים. לפני שהמעביד שלי ידע על ההיריון ,הודיע לי כי ברצוני לפטר אותי. באותו רגע, הודעתי לו שאני בהריון. האם מותר לו לפטר אותי עכשיו?

תשובה: חוק עבודת נשים אוסר פיטורי אישה בהריון שעבדה לפחות חצי שנה במקום העבודה. מספיק שהודעת באותו הרגע למעסיק שאת בהריון, כדי להפוך את הפיטורים לבטלים. למעביד האפשרות לפנות בבקשה להיתר משרד העבודה, ויהיה עליו להוכיח כי אין קשר בין הפיטורים לבין ההריון,על מנת לקבל היתר לפיטורים.

האם המעביד חייב לשלם עבור ימי החופשה השנתית וכיצד יחושבו ימים אלו?

תשובה: המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה.

דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל :

א.       עובד במשכורת חודשית –

שכר העבודה שהעובד צריך לקבל בעד אותו פרק זמן ,הוא כאילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד;

ב.       לגבי עובד בשכר (שעתי) –

1)       ימי חופשה שנתית = מס’ ימי החופשה המגיעים לעובד  x  שכר רבע השנה שקדמה לחופשה /

90 ימים

2)       במידה וברבע השנה שקדם לחופשה היו חודשי עבודה לא מלאים, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב-12 החודשים שקדמו לחופשה.

האם עובד זכאי לשימוע לפני פיטוריו ?

תשובה:

א.       על פי חוק אין חובת שימוע, אלא אם כן קיים חוזה שבו סוכם אחרת:

ב.       השימוע חייב להיעשות בצורה הוגנת וישרה על פי הכללים הבאים:

  1. העובד צריך לקבל הודעה מראש על מועד השימוע,  וזכאי לשמוע את הטענות בגינן הוא מפוטר.
  2. העובד זכאי לעיין בכל החומר הנוגע לפיטוריו וכמו כן זכאי  לזמן סביר על מנת להכין את תגובתו וטיעוניו.
  3. לעובד מגיעה  הזדמנות מלאה , בין בכתב ובין בעל-פה, להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו.
  4. השימוע צריך להיכתב בפרוטוקול, או לחילופין  סיכום דברים, אם השימוע לא נעשה בכתב.
  5. קבלת החלטה צריכה להיות על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים.
  6. העדר ניגוד עניינים של עורך השימוע.

האם עובדת שהתפטרה במהלך חופשת לידה זכאית לקבל דמי אבטלה?

תשובה: הזכאות לדמי אבטלה על-פי חוק הביטוח הלאומי ניתנת לעובד שהשלים תקופת הכשרה והוא מוכן ומסוגל לעבודה מתאימה ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודהמתאימה. יחד עם זאת נקבע גם בחוק, כי מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה. בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), נקבע מה ייחשב, בין היתר, כ”הצדקה להפסקת עבודה מרצון”, אשר בגינה כן יהיה זכאי עובד לדמי אבטלה כבר מהיום הראשון, למרותשהתפטר מיוזמתו.

בית הדין הארצי לעבודה פסק, בקשר לתביעתה לדמי אבטלה של עובדת, אחרי שהתפטרה מעבודתה על מנת לטפל בילדה כדלקמן: “אם אכן נרשמה המשיבה בלשכת העבודה מיד לאחר התפטרותה, הרשמה שהיא תנאי בל יעבור על-מנת להיחשב כ”מובטל”… כיצד מתיישב הדבר עם ההתפטרות על-מנת לטפל בילדה? אם היתה מוכנה לעבוד בעבודה שתוצע לה על-ידי לשכת שירות התעסוקה, על מה ולמה התפטרה ממקום עבודתה הקודם? אם לא מצאה מטפלת לטפל בילד, כיצד היתה מוכנה ומזומנה לצאת לעבודה שתוצע לה על ידי לשכת שירות התעסוקה?” מהאמור עולה, כי לא היתה “הצדקה אובייקטיבית”… להתפטרותה ממקום עבודתה”. אי-לכך, תביעתה לדמי אבטלה עבור התקופה של 3 החודשים הראשונים – נדחתה (המוסד לביטוח לאומי נגד אסנת איילהו אשגרו, דב”ע נב2-99)

דיני עבודה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here