איחוד תיקים
- פרסומת -

מהו הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל?

מטרתה של בקשה לאיחוד תיקים היא להקל על החייב אשר נתון ללחצים חוזרים  ונשנים מצד נושיו, אשר פועלים כנגדו במספר רב של תיקים והליכים משפטיים.

במסגרת תיק האיחוד יוכל החייב לשלם את חובו לנושיו במסגרת תוכנית תשלומים שתתפרס על פני זמן לפי יכולתו הכלכלית של החייב.

 חייב רשאי להגיש בקשה לאיחוד כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו (למעט תיקים שלא  ניתן לאחד כגון, מזונות, עניינים שאינם כספיים וכיו"ב).

במסגרת בקשה לאיחוד תיקים על החייב לפרט אודות נכסים שבבעלותו ואשר היו בבעלותו בעבר, לפרט אודות מצבו הכלכלי וחובות שהוא חייב בהם.

תוצאות קבלת הבקשה לאיחוד תיקים

אם החליט ראש ההוצאה לפועל להורות על איחוד תיקים לחייב, ייפתח לחייב תיק איחוד ובו חשבון מאוחד של כל תיק ההוצאה לפועל הפתוחים, אליו יפקיד החייב סכום כסף אשר ייקבע לו בהסדר התשלומים במסגרת תיק האיחוד, אשר יחולק בין שאר התיקים בסופו של דבר.

צירוף תיקים נוספים אל תיק האיחוד – לאחר הגשת בקשה לאיחוד תיקים ולפני מתן צו איחוד

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל נוסף כנגד החייב, לפני שניתן צו איחוד, על החייב להודיע על כך בכתב מייד לרשם ההוצאה לפועל בלשכה בו הוגשה בקשתו לאיחוד תיקים, והתיק הנוסף יצורף לבקשה.

צירוף תיקים נוספים אל תיק האיחוד – לאחר מתן צו איחוד

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל נוסף כנגד החייב, לאחר שניתן כבר צו איחוד, יצורף תיק זה אל תיק האיחוד על ידי רשם ההוצאה לפועל בתנאים שיראה לנכון.

ביטול צו איחוד

לראש ההוצאה לפועל נתונה הסמכות לבטל את צו האיחוד או לשנות את תנאיו בכל עת, אם מצא כי החייב לא ממלא אחר תנאי הצו, אם החייב מסרב לשתף פעולה כגון מסירת מידע נדרש וכיו"ב.

איחוד תיקים
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here